پیش غذا

آشپزی با ورژن

سوپ شیر با خامه

سوپ شیر

زمان آماده سازی ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه
آش دوغ با قلقلی

آش دوغ

زمان آماده سازی ۴ ساعت دقیقه