هویج

آشپزی با ورژن

سوپ شیر با خامه

سوپ شیر

زمان آماده سازی ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه