کدو

آشپزی با ورژن

تهیه غذا با سوپ سیر

سوپ سیر و کدو

زمان آماده سازی 20 دقیقه
روغن تخم کدو تیره است، طعم آجیلی دارد و...